algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van J.P.J. Kluijtmans, handelend onder de naam Hans Kluijtmans in elektrotechnische apparaten, gevestigd te Someren-Eind, Sluisstraat nr. 16.

1 Algemeen.
Onderstaande voorwaarden zijn toepasselijk op alle door J.P.J. Kluijtmans, hierna te noemen “de verkoper”, hetzij rechtstreeks, hetzij door agenten, vertegenwoordigers, reizigers of andere tussenpersonen te sluiten of gesloten overeenkomsten.
Transacties door vertegenwoordigers of tussenpersonen aangegaan, zijn voor verkoper eerst bindend, nadat deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Prijslijsten, afbeeldingen, tekeningen geven slechts een algemene voorstelling van zaken, zijn voor verkoper niet bindend en kunnen veranderingen ondergaan.

2. Offertes.
Alle offertes door of vanwege verkoper gedaan zijn vrijblijvend.
Orders zijn eerst bindend, nadat deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen.
Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten kracht.
Ontvangen, doch niet gefactureerde orders zullen bij prijswijziging worden gefactureerd volgens de op dat tijdstip geldende prijsnoteringen, waarbij de partij voor wie door de nieuwe prijsnotering aantoonbaar nadeel ontstaat gerechtigd is de overeenkomst te annuleren, mits de eventueel reeds geleverde goederen, waarop de nieuwe prijsnotering betrekking heeft, binnen acht dagen na ontvangst in de ongeschonden verpakking franco bij verkoper terugbezorgd worden.

4. Levering.
Alle door verkoper feitelijk geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat alle door de afnemer aan verkoper verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan, onverschillig uit welke hoofde en terzake van welke order die bedragen verschuldigd zijn.
Deze goederen mogen echter wel overeenkomstig hun normale bestemming worden doorverkocht.
De goederen zullen worden geacht feitelijk te zijn geleverd wanneer zij de winkel of magazijn van verkoper hebben verlaten.
Als de koper zelf de goederen afhaalt of doet afhalen, zullen zij vanaf het moment dat zij de winkel of magazijn van verkoper verlaten voor risico van de koper zijn.
In geval van transport in het door verkoper ter beschikking gestelde vervoermiddel zijn de goederen voor risico van de koper vanaf het moment van het voltooien van het uitladen van die goederen.
Opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend voor verkoper, hoewel er naar gestreefd zal worden binnen die termijnen te leveren.
Verkoper zal derhalve nooit gehouden zijn tot vergoeding van welke schade ook tengevolge van levering na het verstrijken van de opgegeven leveringstermijn.
Wanneer de levering in gedeelten is overeengekomen, zal ieder deel als een afzonderlijke order worden beschouwd voor de toepassing van deze voorwaarden.

5. Betaling.
Betaling der koopsom dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en wel in handen van verkoper of op diens bankrekening, zonder enige korting of compensatie.
Reclames omtrent het geleverde geven koper niet het recht de betaling op te schorten.
De koper zal in gebreke zijn door het enkel verloop van de gestelde termijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Bij niet-tijdige betaling is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het factuurbedrag.
Indien de koper na sommatie met betaling in gebreke blijft en de verkoper zijn vordering ter incassering aan derden uit handen geeft, is de koper verplicht over het verschuldigde factuurbedrag met rente te betalen 15% buitengerechtelijke incassokosten, ongeacht de te zijnen laste komende proceskosten.

6.Reclames.
Reclames dienen schriftelijk en binnen acht dagen na ontvangst der goederen door koper te worden ingediend bij verkoper.
Elk recht, dat de koper van niet-deugdelijke of niet juiste levering tegen verkoper geldend zou kunnen maken, vervalt na het verstrijken van deze termijn.
Indien de reclames gegrond worden bevonden door verkoper, zulks te zijner uitsluitende beoordeling, heeft verkoper de keuze hetzij tegen franco terugzending der goederen de eventueel reeds betaalde koopprijs minus de eventueel gemaakte verzendkosten te restitueren, dan wel de order te annuleren, hetzij een aan de ernst der geconstateerde gebreken evenredige korting op de koopprijs te verlenen, hetzij de goederen waarop gereclameerd wordt te vervangen.

7. Garantie.
De verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal, zodoende dat hij bij het juiste gebruik der goederen een garantie verleend conform het garantiebewijs of de garantiebepalingen van de fabrikant.
Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, worden door levering van de nieuwe eigendom van de verkoper.
Verkoper is tot geen enkele garantie gehouden indien de koper in verzuim is met betrekking tot enige met verkoper gesloten overeenkomst.
Evenmin is verkoper tot enige garantie gehouden ten aanzien van geleverde goederen, indien door koper zelf herstelling hieraan is verricht of verandering heeft aangebracht.

8. Montage.
Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven.
Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is de verkoper niet aansprakelijk.

9. Ten aanzien van alle geschillen en vorderingen terzake van of verband houdend met de gesloten overeenkomst(en) of hun ontbinding zal, bij uitsluiting van iedere andere rechtbank, uitsluitend bevoegd zijn de Arrondissementsrechtbank te Roermond, dan wel de Kantonrechter van de woonplaats van de koper.